บริการรับรองเอกสาร Notary Public

โดยทนายความมืออาชีพ

รับบริการนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โทร. 081 838 3518

Notary

     ในประเทศไทย “Notarial Services Attorney” คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความ ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้น ๆ หรือรับรองสำเนาเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำคำรับรองประเภทอื่น

ขอบเขตการทำงาน (Scope of work)

  • รับรองลายมือชื่อในเอกสาร / Certify the authenticity of a signature on a document
  • รับรองสำเนาเอกสาร / Certify true copy of a document
  • รับรองลายมือชื่อของผู้แปลเอกสาร / Certify the authenticity of a signature of a translator
  • รับรองตำแหน่งและอำนาจของบุคคลหรือนิติบุคคล / Certify the position and power of a person or juristic person
  • รับรองลายมือชื่อของกรรมการที่มีอำนาจ / Certify the authenticity of a signature of authorized directors
  • รับรองฐานะนิติบุคคล / Certify the status of a juristic person
  • รับรองเอกสารในนามบริษัท / Certify a document under a company’s name
  • รับรองเอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมาย / Certify other documents under the law

รับบริการนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อัตราค่าบริการ ฉบับละ 1,000 บาท สำหรับการรับรองทุกประเภท

On-site service in Bangkok and vicinity.

Fee charged per issue is 1,000 Baht (one price)


Mobile Phone โทร. 081 838 3518


หนังสือรับรอง